Collectie 05.02.05. - 05.02.05. Gemeente Henis 1797-1970

Inventaris gemeente Henis 1 Inventaris gemeente Henis 1 (1) Inventaris gemeente Henis 1 (2) Inventaris gemeente Henis 1 (3) Inventaris gemeente Henis 1 (4) Inventaris gemeente Henis 1 (5) Inventaris gemeente Henis 1 (6) Inventaris gemeente Henis 1 (7) Inventaris gemeente Henis 1 (8) Inventaris gemeente Henis 1 (9)
Resultaten 1 tot 10 van 32 Show all

Identificatie

Referentie code

BE SAT 05.02.-05.02.05.

Titel

05.02.05. Gemeente Henis 1797-1970

Datum(s)

  • 1795-1978 (Vervaardig)

Beschrijvingsniveau

Collectie

Omvang en medium

295 inventarisnummers

Context

Naam van de archiefvormer

Institutionele geschiedenis

archiefbewaarplaats

Geschiedenis van het archief

Naar aanleiding van de verjaring van tal van stukken in het zogenaamde tussenarchief werd beslist om een nieuwe inventaris op te stellen van de gemeentearchieven voor de periode 1797-1970 (1977 afhankelijk van de fusiebeweging). De cesuur wordt hier enerzijds gelegd op 1797 (Franse hervormingen) en anderzijds op de fusiegolf (nieuwe structuur onder Tongeren). De stukken in het fusiearchief worden daarbij gevoegd bij de stukken in het fonds van de Fusiegemeenten en de losse stukken. Hierdoor zullen de fondsen van de Fusiegemeenten en het Tussenarchief op termijn verdwijnen waardoor het volledige archief van de gemeente Henis te raadplegen zal zijn via deze ene toegang.
Betreffende deze periode wordt echter wel een afzonderlijke toegang voorzien voor de kerkfabrieken in het Fonds van de Kerkfabrieken (periode 1797-2005). De stukken die echter door de gemeente verzameld werden met betrekking tot de kerkfabrieken en de erediensten blijven in dit fonds.

Aansluitend wordt in deze inventaris ook verwezen naar de archieven die bewaard worden door de Provincie Limburg (periode 1796-1977). De volgende codes verwijzen naar zulke archieven :

BA = bouwvergunningen voor beroepen
BOU = provinciale dienst der gebouwen
MIL = milieuvergunningen
ML = monumenten en landschappen
PAT = gemeentelijk patrimonium (onroerende goederen)
PER = gemeentepersoneel
POL = politiereglementen
VEL = veldwachters

Wij wijzen er echter op dat dit overzicht van archieven, bewaard door de provincie, niet volledig is. Dossiers betreffende de fusies, dossiers in een bredere context, kadastergegevens, etc zijn niet vermeld. Het betreft uitsluitend dossiers die als dusdanig staan geklasseerd onder de desbetreffende gemeente.

Henis is gelegen tussen de Bilzersteenweg en de spoorlijn Tongeren-Bilzen op 2,5km van Tongeren en Berg, op 1,5km van Riksingen, op 5km van Werm en op 4,5km van Sint-Huibrechts-Hern. De hoogte aan de kerkdorpel is 94m.
De bodem bestaat uit klei- en zandgrond.

Directe bron van verwerving of overbrenging

Inhoud en structuur

Bereik en inhoud

Waardering, vernietiging en slectie

Aanvullingen

Ordeningstelsel

Voor het opmaken van de inventaris werd uitgegaan van het volgende schema om zoveel mogelijk aansluiting te bieden op het systeem zoals vermeld in de richtlijnen betreffende ordening en selectie, uitgevaardigd door het Algemeen Rijksarchief, en toegepast op het archief van de stad Tongeren voor de periode 1972-20… :

00 Algemeen
01 Bestuur
02 Organisatie en personeel
03 Beheer van het patrimonium
04 Financiën
05 Burgerlijke stand
06 Bevolking
07 Verkiezingen
08 Militaire zaken en oorlogen
09 Openbare orde en veiligheid
10 Milieubeheer
11 Openbare werken, openbare nutsvoorzieningen, ruimtelijke ordening en stedenbouw
12 Onderwijs
13 Cultuur, sport en recreatie
14 Lokale economie
15 Sociale voorzieningen en arbeidsreglementering
16 Voogdij over het OCMW en rechtsvoorgangers
17 Betrekkingen met de erkende erediensten

We hebben gekozen voor de methode om een uniforme toegang te kunnen aanbieden voor de archieven van de deelgemeenten en ook om eventuele aanpassingen en toevoegingen te vergemakkelijken.
Afhankelijk van het soort document is gekozen voor een chronologische vermelding (aankopen, vergaderingen, …) of een alfabetische vermelding (bouwvergunningen, pensioenen, …).

Voorwaarden voor toegang en gebruik

Voorwaarden voor raadpleging

Het volledige archief dat gevormd of verzameld werd in de periode 1796-1970 door de gemeente Henis staat beschreven in deze inventaris. De stukken die vallen onder de wet van bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden wel nominatief vermeld maar kunnen enkel met uitdrukkelijke toestemming worden geraadpleegd. Uitzonderingen kunnen er zijn voor bevoegde, bevoegd verklaarde of belanghebbende particulieren en instellingen en ambtenaren in functie van de uitoefening van hun ambt. Voorbeelden zijn de verslagen van de gemeenteraden en schepencolleges. De publiekelijke zittingen zijn openbaar. Gedeelten van het verslag van de zittingen ‘achter gesloten deur’ vallen onder de wet van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Betreffende de openbaarheid van de stukken die vermeld worden in deze inventaris verwijzen we tenslotte naar §.2. van het leeszaalreglement van het stedelijk archief.

Voorwaarden voor reproductie

vrij te reproduceren mits bronvermelding, enkel fotografische reproductie

Taal van het materiaal

  • Nederlands

Schrift van het materiaal

Taal en schrift aantekeningen

Fysieke eigenschappen en technische eisen

Toegangen

Verwante materialen

Bestaan en verblifplaats van originelen

Bestaan en verblijfplaats van kopieën

Related units of description

Related descriptions

Aantekeningen

Alternative identifier(s)

Trefwoorden

Onderwerp trefwoord

Geografische trefwoorden

Naam ontsluitingsterm

Genre access points

Beschrijvingsbeheer

Identificatie van de beschrijving

Identificatiecode van de instelling

Toegepaste regels en/of conventies

Status

Niveau van detaillering

Verwijdering van datering archiefvorming

Taal (talen)

Schrift(en)

Bronnen

Voorwaarden voor raadpleging en gebruik

Related subjects

Related people and organizations

Related genres

Related places